info@logirent.nl +31 (0) 412 667 659

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Op alle met Logirent BV (hierna te noemen Logirent) gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en alle leveringen door Logirent, met uitzondering van overeenkomsten met bezoeker van Logirent, zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.2 Alle overeenkomsten, aanbiedingen of leveringen met of door Logirent worden aangegaan, gedaan of verricht onder de ontbindende voorwaarden van acceptatie van deze Algemene Voorwaarden. Een overeenkomst met Logirent komt niet tot stand zonder de acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.3. De vervulling van de in art. 1.2 omschreven ontbindende voorwaarden treedt niet van rechtswege in, doch uitsluitend nadat Logirent zich schriftelijk jegens de wederpartij op de vervulling heeft beroepen.

1.4 Bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing indien en voorzover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Van deze Algemene Voorwaarden kan verder slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende verklaring worden afgeweken.

1.5 Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden wordt op verzoek door Logirent op haar kosten aan de wederpartij toegezonden.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Logirent zijn vrijblijvend. Een overeenkomst met Logirent wordt geacht tot stand te zijn gekomen na een schriftelijke aanvaarding door Logirent van een schriftelijke, volledig met een door Logirent gedane aanbieding overeenstemmende bevestiging door de wederpartij. Indien dat de wederpartij de aanbieding van Logirent aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken deze afwijkingen uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst met Logirent en komt de overeenkomst tot stand conform de aanbieding van Logirent. Onverminderd het voorgaande heeft Logirent het recht om haar aanbiedingen nog binnen twee dagen na ontvangst van bovengenoemde bevestiging van de wederpartij, schriftelijk te herroepen.

2.2 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Logirent zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door Logirent.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle door Logirent geoffreerde en/of alle met Logirent overeengekomen prijzen gelden naar de toestand van het tijdstip van de betreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de betreffende overeenkomst met Logirent tot stand komt.

3.2 Alle belastingen, importheffingen en/of overige heffingen en alle andere direct of indirect prijs beïnvloedende van overheidswege gestelde (wettelijke) voorschriften en/of richtlijnen zijn geheel voor rekening van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en/of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.

Artikel 4: Levering en risico: opschorting van de leveringsverplichting

4.1 Levering vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij dat de zaken afgescheiden en voor verzending gereed in het magazijn van Logirent ter beschikking van de wederpartij staan. Plaats van de levering is steeds het Logirent-magazijn, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen- komen. Het risico van de geleverde zaken gaat na levering steeds over op de wederpartij. Geleverde zaken reizen altijd voor rekening en risico van de wederpartij.

4.2 Door Logirent schriftelijk opgegeven, doch niet uitdrukkelijk gegarandeerde levertermijnen kunnen nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Logirent, na een schriftelijke ingebrekestelling, een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar leverings-verplichting te voldoen, zonder dat wederpartij en/of derden enige aanspraak op schadevergoeding jegens Logirent kunnen laten gelden. Dit artikel lid is niet van toepassing indien er sprake is van een (blijvende) niet aan Logirent toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis. Daarvoor geldt de regeling van artikel 8.

4.3 Logirent behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de terbeschikkingstelling van zaken, de verlening van overeengekomen diensten en/of de verrichting van overeengekomen werkzaamheden, gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling van de aan Logirent verschuldigde prijs van de wederpartij te verlangen, of naar keuze van Logirent, van de wederpartij te verlangen dat en genoegen van Logirent voor de aan Logirent verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.

4.4 Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij een uit andere hoofde aan Logirent verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

Artikel 5: Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, netto contant, door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag in Nederlandse valuta op één van de op de factuur vermelde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van Logirent zoals hiervoor in de artikelen 4.3 en 4.4 omschreven. Betaling van het aan Logirent verschuldigd bedrag heeft eerst plaatsgevonden nadat Logirent vrij over het verschuldigd bedrag heeft kunnen beschikken. Verrekening en/of korting door de wederpartij is niet toegestaan, tenzij de wederpartij krachtens een haar toekomend wettelijk vorderingsrecht met Logirent wenst te verrekenen en zulks Logirent schriftelijk binnen zeven dagen na factuurdatum heeft meegedeeld. Plaats van betaling is steeds de vestigingsplaats van Logirent.

5.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan Logirent verschuldigd bedrag is de wederpartij door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Over het gehele bedrag is de wederpartij per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldag tot de datum van voldoening, de wettelijke rente verschuldigd.

5.3 Indien Logirent de incasso van een aan Logirent verschuldigd opeisbaar bedrag aan een derde heeft opgedragen, is de wederpartij van rechtswege aan Logirent verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, doch nooit minder dan op € 500,= onverminderd het recht van Logirent op volledige schadevergoeding.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Logirent behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij aan haar verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens Logirent heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij met betrekking tot de naast de levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens tekortkomingen die redelijkerwijs aan de wederpartij toerekenbaar zijn of redelijkerwijs voor haar risico komen, een en ander vermeerderd met eventuele rente en kosten.

6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Logirent rust te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van Logirent, met dien verstande dat wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van wederpartij is toegestaan, zolang Logirent niet schriftelijk wederpartij te kennen heeft gegeven dat Logirent haar rechten, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen.

6.3 Indien en voorzover de wederpartij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen jegens Logirent heeft voldaan, is zij van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is Logirent, zonder tot voorafgaande aanzegging en/of ingebrekestelling gehouden te zijn, onherroepelijk gemachtigd de door Logirent geleverde zaken, indien en voorzover daarop het eigendomsvoorbehoud van Logirent rust, terug te nemen van de plaats waar Logirent deze zaken zal aantreffen.

6.4 Voorzover Logirent nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan onder art. 6.1 is aangegeven en Logirent aan wederpartij zaken heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, dient wederpartij op deze zaken ten gunste van Logirent een bezitloos pandrecht tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Logirent te vestigen. Voorts dient wederpartij ervoor in te staan dat zij tot verpanding van genoemde zaken bevoegd is en dat op de zaken geen andere pand en/of beperkte rechten rusten. Wederpartij dient tevens de zaken tegen factuurwaarde te verzekeren en op verzoek kopieën van de polis(sen) verstrekken. Voorzover niet van rechtswege reeds ontstaan, vestigt wederpartij ten gunste van Logirent een stil pandrecht op vorderingen dienaangaande op de verzekeraar van wederpartij.

Artikel 7: Controle zaken: garantie

7.1 De wederpartij moet de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst controleren, voordat zij tot gebruik overgaat. Klachten met betrekking tot gebreken moeten binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk worden ingediend. Bij gebreke van schriftelijke klachten of ingeval van eenmaal in gebruik genomen zaken wordt Logirent geacht aan haar verplichtingen terzake van de levering te hebben voldaan. Klachten kunnen voor de wederpartij nimmer reden zijn tot opschorting van haar betalingsverplichtingen.

7.2 Logirent staat jegens de wederpartij ervoor in dat de door Logirent geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van Logirent worden gebruikt.

7.3 De bevestigde garantie is geldig vanaf de datum van levering. Aanspraak op deze garantie dient schriftelijk worden gedaan binnen acht dagen na vaststelling van het gebrek/gebreken waarop de wederpartij zich jegens Logirent beroept. Niet onder de volledige garantie vallen: stoelen - wielen - slangtrommels/slangen. Onder volledige garantie batterijen wordt altijd verstaan: pro rata vanaf de leveringsdatum.

7.4 Bij aansprakelijkheid van Logirent op grond van de voorgaande bepalingen heeft de wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijk of algehele restitutie van de aan Logirent verschuldigde prijs (voorzover voldaan), of tot levering van vervangende zaken of onderdelen daarvan, zulks maximaal ten belope van de aan Logirent bij het aangaan van de overeenkomst verschuldigde prijs.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Logirent is, buiten hetgeen in de artikelen 7.2 - 7.3 en 7.4 is bepaald en voorzover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, niet aansprakelijk voor gebreken aan de geleverde zaken alsmede voor de daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende gevolgschade, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs en/of stagnatie schade, welke de wederpartij en/of derden mochten lijden. Voorts is Logirent niet aansprakelijk voor schade, hetzij direct, hetzij indirect, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs en/of stagnatie schade welke de koper mocht lijden door de niet, niet tijdige, gebrekkige of onjuiste levering van een zaak of verlening van een dienst.

8.2 Logirent is niet aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden directe en/of indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk bedrijfs en/of stagnatie schade, veroorzaakt of ontstaan door opzet of aan opzet grenzende nalatigheid van ondergeschikten en/of hulppersonen van Logirent en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.

8.3 De wederpartij is verplicht zich naar behoren voor de risico’s van produktaansprakelijkheid te verzekeren en verzekerd te houden. Op verzoek dient wederpartij een kopie van de polis aan Logirent te doen toekomen.

8.4 De wederpartij vrijwaart Logirent uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, waarvoor Logirent krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

Artikel 9. Toerekenbare en blijvende of niet blijvende niet-toerekenbare tekortkoming

9.1 Indien de wederpartij een of meer verplichtingen uit een overeenkomst met Logirent niet, niet tijdig, gebrekkig, onjuist of onvolledig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, geraakt de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Logirent gerechtigd zonder vooraf-gaande ingebrekestelling middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de wederpartij de overeen-komst te ontbinden of in een verbintenis tot schadevergoeding om te zetten, tenzij Logirent alsnog nakoming wenst.

9.2 Indien en voorzover meerdere (rechts)personen betrokken zijn bij een overeenkomst met Logirent, zijn deze (rechts)personen hoofdelijk en voor het geheel jegens Logirent aansprakelijk voor de nakoming van de uit de met Logirent gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van de wederpartij.

9.3 Onder niet-toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregeling van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der produktie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en ieder andere door partijen redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten hun macht liggende grond, waarvan zij, indien zodanige omstandigheid hen bekend was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben gesloten.

9.4 Indien de levering door Logirent van goederen of diensten en/of uitvoering van werkzaamheden voor een aan Logirent niet toerekenbare tekortkoming meer dan twee maanden, te rekenen vanaf de afgesproken dag van levering, is vertraagd, wordt deze tekortkoming als blijvend aangemerkt. Logirent is, indien deze omstandigheid zich voordoet, gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding jegens Logirent geeft.

9.5 Indien de levering van goederen of diensten door Logirent wel binnen twee maanden kan worden verricht, is de tekortkoming niet blijvend. Partijen zijn in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan. De verplichting van Logirent tot levering wordt echter opgeschort zonder dat Logirent jegens de wederpartij en/of derden tot enige schade of voordeelsvergoeding zal zijn gehouden.

Artikel 10: Partiële nietigheid

10.1 Ingeval dat één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden om een andere dan aan een partij toe te rekenen reden ongeldig is of wordt, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht. Tevens kan de wederpartij zich op grond van voornoemde partiële nietigheid niet op de ongeldigheid van de gehele met Logirent gesloten overeenkomst(en) beroepen.

10.2 Indien één of meer bedingen uit deze voorwaarden ongeldig zijn of worden dan is Logirent gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het (de) ongeldige beding(en) op te nemen, die de ongeldige beding(en) in resultaat zoveel mogelijk benadert of benaderen maar wel geldig is of zijn.

ë Artikel 11: Hardheidsclausule

11.1 Indien de omstandigheden waarvan partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich, door een of meer niet voor risico van partijen komende oorzaken, zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van de partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

11.2 Indien partijen in het kader van het artikel 11.1 bedoelde overleg niet tot overeenstemming komen, is Logirent bevoegd de overeenkomst eenzijdig, zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, zonder dat dit de wederpartij aanspraak geeft op schadevergoeding jegens Logirent.

Artikel 12: Jurisdictie en rechts clausule

12.1 Voor de berechtiging van geschillen die tussen Logirent en wederpartij in verband met de overeenkomst of een daarop aansluitende of voortbouwende overeenkomst welke wordt beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden ontstaan en door hen niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de burgerlijke rechter die binnen het arrondissement, waarin Logirent is gevestigd, volgens de wet absoluut bevoegd is van het geschil kennis te nemen, tenzij krachtens artikel 100 Rv. een andere Kantonrechter bevoegd is.

12.2 Bij geschillen geldt het verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, welke Verdrag is gesloten op 11 april 1980 (Weens Koopverdrag 1980) doch slechts indien het gaat om een overeenkomst waarin voormeld Verdrag krachtens de daarin opgenomen bepalingen van toepassing is, voorzover bij deze Algemene Voorwaarden niet daarvan is afgeweken. Voor het overige is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13: Aanbieding

13.1 A. Alle aanbiedingen van de verhuurder in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend. B. Mondelinge toezeggingen zijn voor verhuurder niet bindend, tenzij door hem schriftelijk bevestigd. C. Door verhuurder in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, capaciteit, prestatie of resultaten binden verhuurder niet; zij worden geacht bij benadering te zijn verstrekt.

13.2 Totstandkoming overeenkomst A. De overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de verhuurder deze schriftelijk bevestigd en de huurder hiertegen binnen 8 werkdagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. B. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig, indien verhuurder deze schriftelijk heeft bevestigd en huurder hiertegen niet binnen 8 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

13.3 Wettelijke voorschriften De goederen zullen voldoen aan de in Nederland met betrekking tot bediening, vervoer en veiligheid op de dag van totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke voorschriften.

13.4 Aansprakelijkheid en risico Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade als voorbeeld van bedrijfsstillegging, bedrijfsvertraging, bedrijfsstoornis of enig andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, door de huurder in verband met stilstand (onbruikbaarheid) van het gehuurde tijdens de huur geleden, ook niet indien die stilstand (onbruikbaarheid) is te wijten aan opzet of grove schuld van degenen, die de verhuurder bij de uitvoering van de art. 13.8.A. genoemde werkzaamheden gebruikt of die zijn grond vinden in het gehuurde zelf.

13.5 Huurtijd Indien het gehuurde na ommekomst van de afgesproken huurperiode niet aan de verhuurder is overgedragen, wordt de huur geacht voor onbepaalde tijd en tegen dezelfde condities te zijn aangegaan. De verhuurder heeft echter ook het recht, het gehuurde aan het eind van die periode op te vorderen en indien hij dat nodig oordeelt terug te halen. De kosten daarvan zijn voor de huurder. Bij verhuur langer dan 6 maanden dient bij beëindiging een opzegtermijn van een week in acht te worden genomen.

13.6 Huurprijs De voor de huurprijs vastgestelde betalingstermijn(en) neemt/nemen een aanvang op de dag die waarop het huurobject feitelijk bij huurder is afgeleverd. Ook indien het gehuurde voor afloop van de overeengekomen periode weer ter beschikking van de verhuurder is gekomen, is de verhuurder gerechtigd, de huur voor de gehele duur van de overeenkomst te vorderen, tenzij het gehuurde elders is ingezet. Bij contracten langer dan 6 maanden zal het afgesproken huurbedrag iedere 6 maanden worden aangepast met het loonindexcijfer zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

13.7 Verzekering De verzending naar en van de huurder geschiedt voor rekening en risico van verhuurder. De door Logirent verhuurde trucks zijn verzekerd, voor een risico van wettelijke aansprakelijkheid. De huurder is binnen deze verzekering een meeverzekerde partij. Voor elke krachtens deze verzekering gedekte schade geldt een eigen risico van € 1.500,=, welke voor rekening van de huurder is. Voor schade als gevolg van dood en/of letsel geldt geen eigen risico. Uitdrukkelijk geldt dat schade aan eigen zaken van de huurder en schade aan zaken die de huurder onder zich heeft niet is verzekerd en aldus voor eigen rekening van de huurder is.

Uitgebreide polisvoorwaarden betreffende de WA-verzekering worden u op verzoek toegezonden.

De huurtruck is niet verzekerd voor b.v. beschadiging door brand, botsing, omslaan, diefstal, joyriding, dit is voor risico van de huurder, wij adviseren u een casco-verzekering af te sluiten.

13.8 Onderhoud en reparaties A. Het onderhoud, reparatie-werkzaamheden, het uitwisselen van slijtdelen enz. is voor rekening van verhuurder. De werkzaamheden mogen uitsluitend door verhuurder worden verricht. Eventuele noodreparaties mogen door huurder zelf worden verricht, na uitdrukkelijk overleg met de verhuurder. B. Reparaties, welke het gevolg zijn van grove nalatigheid, ondeskundig gebruik of ongeval komen voor rekening van de huurder. Beschadigingen welke zich hebben voorgedaan tijdens de huurperiode, waarvan de schuldvraag werd vastgesteld door een technische specialist van Logirent zullen in rekening worden gebracht aan de huurder. De huurder wordt geacht buiten het preventief onderhoud aan de truck, tevens het dagelijks onderhoud van de tractie-batterijen erbij te betrekken. Dit betekent het nauwkeurig controleren van de hoeveelheid en het soortelijk gewicht van het accuzuur.

13.9 Betaling De huur is steeds vooruit te voldoen voor een periode van de overeenkomst of maximaal 1 maand. Kosten voor onderhoud en/of reparaties, krachtens het gestelde art 13.8.B. aan huurder in rekening gebracht, dienen direct na ontvangst door huurders te worden voldaan.

13.10 Inspectie door verhuurder Verhuurder is te allen tijde gerechtigd het huurobject te inspecteren en noodzakelijk geacht onderhoud, servicebeurt, reparaties e.d. uit te voeren.

13.11 Beëindiging van de overeenkomst Indien de verhuurder vaststelt, dat huurder de voorwaarden van de overeenkomst niet nakomt, dan is hij -zonder nadere aankondiging- gerechtigd de overeenkomst direct te verbreken en het huurobject terug te halen. Verhuurder blijft gerechtigd de huur voor de oorspronkelijke duur van de overeenkomst aan huurder te berekenen, tenzij het huurobject elders is ingezet. Iedere overeenkomst eindigt:
1) door ommekomst van de overeengekomen periode;
2) door schriftelijke opzegging door een der partijen met inachtneming van de overgekomen opzegtermijn;
3) onmiddellijk in geval van faillissement, onder curatelestelling, surséance van betaling of verzoek aan crediteuren tot uitstel van betaling, stopzetting van het bedrijf door huurder; 4) onmiddellijk, indien verhuurder constateert, dat huurder zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de overeen-komst of de voorwaarden, niet nakomt.

In al deze gevallen is verhuurder gerechtigd - en wordt de huurder reeds nu voor alsdan onherroepelijk daartoe gemachtigd - om de ruimten van huurder te betreden waar het huurobject zich bevindt en om het huurobject terug te halen, onverminderd het recht om bij tussentijdse beëindiging sub 3 en 4 vergoeding wegens kosten, schaden en interesten te vorderen.

13.12 Gebruik van het huurobject Huurder is verplicht de instructies voor bediening en onderhoud volledig op te volgen, het aangegeven onderhoud te verrichten, geen overbelasting te tolereren en direct na het verstrijken van de overeenkomst het huurobject in gebruiksklare, gereinigde en nette staat, compleet met alle toebehoren weer ter beschikking van verhuurder te stellen.

13.13 Eigendomsrecht Gedurende de huurovereenkomst blijft het huurobject een onvervreemdbaar eigendom van verhuurder. Huurder mag het huurobject uitsluitend in en ten behoeve van zijn bedrijf gebruiken; hij mag het zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet aan derden verhuren, uitlenen of ten gebruikte afstaan - al dan niet tegen betaling - of verplaatsen naar een ander adres dan op de afleverbon staat vermeld. Indien huurder tot vervreemding van het huurobject overgaat, maakt hij zich schuldig aan het misdrijf van verduistering.